Alphabetical List of Animals (with Pronunciation)


This is a list of three hundred animals in alphabetical order.

This is obviously not every animal in existence.

I’ve included both common and uncommon animals, as well as some dog and cat breeds.

Pronunciation is included.

If you work at a library or college (or anywhere else, really), you are free to link to this article. You don’t have to ask for my permission. Bloggers and website owners also don’t have to ask me for permission. This list was a lot of work to make and the more eyeballs land on it, the better.

If you would like a PDF of this table, click here:

Download PDFEnglish


British Council Pronunciation


International Phonetic Alphabet Pronunciation


Aardvark


ˈɑrdˌvɑrk


ahrd-vahrk


Aardwolf


ɑrdˌwʊlf


ahrd-woolf


Abyssinian cat


ˌæb əˈsɪn i ə kæt


Ab-uh-sin-ee-uh kat


Adder


ˈæd ər


ad-er


Agouti


əˈgu ti


uh-goo-tee


Akita


əˈki tə


uh-kee-tuh


Albatross


ˈæl bəˌtrɔs


al-buh-traws


Alligator


ˈæl ɪˌgeɪ tər


al-i-gey-ter


Alpaca


ælˈpæk ə


al-pak-uh


Anchovy


ænˈtʃoʊ vi


an-choh-vee


Angelfish


ˈeɪn dʒəlˌfɪʃ


eyn-juhl-fish


Ant


ænt


ant


Anteater


ˈæntˌitər


ant-ee-ter


Antelope


ˈæn tlˌoʊp


an-tl-ohp


Argali


ˈɑr gə li


ahr-guh-lee


Avocet


ˈæv əˌsɛt


av-uh-set


Axolotl


ˈæk səˌlɒt l


Ak-suh-lot l


Baboon


bæˈbun


ba-boon


Badger


ˈbædʒ ər


baj-er


Balinese cat


ˌbɑ ləˈniz kæt


Bah-luh-neez kat


Bandicoot


ˈbæn dɪˌkut


ban-di-koot


Barb horse


bɑrb hɔrs


Bahrb hawrs


Barnacle


ˈbɑr nə kəl


Bahr-nuh-kuh l


Barracuda


ˌbær əˈku də


bar-uh-koo-duh


Bat


bæt


bat


Beagle


ˈbi gəl


Bee-guh l


Bear


bɛər


bair


Beaver


ˈbi vər


bee-ver


Bedbug


ˈbɛdˌbʌg


bed-buhg


Bee


bi


bee


Beetle


ˈbit l


Beet l


Bird


bɜrd


burd


Bird of paradise


bɜrd əvˈpær əˌdaɪs


burd-uh v-par-uh-dahys


Bison


ˈbaɪ sən


Bahy-suh n


Blackbird


ˈblækˌbɜrd


blak-burd


Boar


boʊr


bohr


Bonobo


bəˈnoʊ boʊ


buh-noh-boh


Budgie


ˈbʌdʒ i


buhj-ee


Buffalo


ˈbʌf əˌloʊ


buhf-uh-loh


Bull


bʊl


boo l


Bulldog


ˈbʊlˌdɔg


boo l-dawg


Bullfrog


ˈbʊlˌfrɒg


boo l-frog


Butterfly


ˈbʌt ərˌflaɪ


buht-er-flahy


Buzzard


ˈbʌz ərd


buhz-erd


Calf


kɑf


kahf


Camel


ˈkæm əl


kam-uh l


Canary


kəˈnɛər i


kuh-nair-ee


Cat


kæt


kat


Caterpillar


ˈkæt əˌpɪl ər


kat-uh-pil-er


Catfish


ˈkætˌfɪʃ


kat-fish


Centipede


ˈsɛn təˌpid


sen-tuh-peed


Chameleon


kəˈmi li ən


kuh-mee-lee-uh n


Cheetah


ˈtʃi tə


chee-tuh


Chick


tʃɪk


chik


Chicken


ˈtʃɪk ən


chik-uh n


Chihuahua


tʃɪˈwɑ wɑ


chi-wah-wah


Chimpanzee


ˌtʃɪm pænˈzi


chim-pan-zee


Chinook salmon


ʃɪˈnʊkˈ sæm ən


Shi-noo k sam-uh n


Chipmunk


ˈtʃɪp mʌŋk


chip-muhngk


Cicada


sɪˈkeɪ də


si-key-duh


Clam


klæm


klam


Cock


kɒk


kok


Cockatoo


ˈkɒk əˌtu


kok-uh-too


Cockroach


ˈkɒkˌroʊtʃ


kok-rohch


Cod


kɒd


kod


Condor


ˈkɒn dər


kon-der


Cougar


ˈku gər


koo-ger


Cow


kaʊ


kou


Crab


kræb


krab


Crane


kreɪn


kreyn


Cricket


ˈkrɪk ɪt


krik-it


Crocodile


ˈkrɒk əˌdaɪl


krok-uh-dahyl


Crow


kroʊ


kroh


Cuckoo


ˈku ku


koo-koo


Cuscus


ˈkʌskʌs


koos-koos


Cuttlefish


ˈkʌt lˌfɪʃ


kuht-l-fish


Dachshund


ˈdɑksˌhʊnt


dahks-hoo nt


Dalmatian


dælˈmeɪ ʃən


dal-mey-shuh n


Deer


dɪər


deer


Dhole


doʊl


dohl


Dingo


ˈdɪŋ goʊ


ding-goh


Discus


ˈdɪs kəs


dis-kuh s


Dodo


ˈdoʊ doʊ


doh-doh


Dog


dɔg


dawg


Dolphin


ˈdɒl fɪn


dol-fin


Donkey


ˈdɒŋ ki


dong-kee


Dormouse


ˈdɔrˌmaʊs


dawr-mous


Dragonfly


ˈdræg ənˌflaɪ


drag-uh n-flahy


Drever


ˈdrə vər


dreh-ver


Dromedary


ˈdrɒm ɪˌdɛr i


drom-i-der-ee


Duck


dʌk


duhk


Dugong


ˈdu gɒŋ


doo-gong


Eagle


ˈi gəl


ee-guh l


Earthworm


ɜrθˌwɜrm


urth-wurm


Earwig


ˈɪərˌwɪg


eer-wig


Echidna


ɪˈkɪd nə


ih-kid-nuh


Eel


il


eel


Electric Eel


ɪˈlɛk trɪk il


ih-lek-trik eel


Elephant


ˈɛl ə fənt


el-uh-fuh nt


Elephant Seal


ˈɛl ə fənt sil


el-uh-fuh nt seel


Elk


ɛlk


elk


Emperor Penguin


ˈɛm pər ər
pɛŋ gwɪn


em-per-er peng-gwin


Emu


ˈi myu


ee-myoo


Eskimo Dog


ˈɛs kəˌmoʊ dɔg


es-kuh-moh dawg


Falcon


ˈfɔl kən


fawl-kuh n


Ferret


ˈfɛr ɪt


fer-it


Firefly


ˈfaɪərˌflaɪ


fahyuh r-flahy


Fish


fɪʃ


fish


Flamingo


fləˈmɪŋ goʊ


fluh-ming-goh


Flea


fli


flee


Flounder


ˈflaʊn dər


floun-der


Fly


flaɪ


flahy


Flying Squirrel


ˈflaɪ ɪŋ skwɜr əl


flahy-ing skwur-uh l


Foal


foʊl


fohl


Fox


fɒks


foks


Fox Terrier


fɒks ter-ee-er


foks ˈtɛr i ər


Frog


frɒg


frog


Gar


gɑr


gahr


Gazelle


gəˈzɛl


guh-zel


Gecko


ˈgɛk oʊ


gek-oh


Giant Panda Bear


ˈdʒaɪ ənt
pæn də bɛər


jahy-uh nt pan-duh bair


Giraffe


dʒəˈræf


juh-raf


Goat


goʊt


goht


Goldfinch


ˈgoʊldˌfɪntʃ


gohld-finch


Goose


gus


goos


Gorilla


gəˈrɪl ə


guh-ril-uh


Grasshopper


ˈgræsˌhɒp ər


gras-hop-er


Great Dane


greɪt deɪn


greyt deyn


Great White Shark


greɪt waɪt ʃɑrk


greyt wahyt shahrk


Grizzly Bear


ˈgrɪz li bɛər


griz-lee bair


Groundhog


ˈgraʊndˌhɒg


ground-hog


Guinea Pig


ˈgɪn i pɪg


gin-ee pig


Guppy


ˈgʌp i


guhp-ee


Hammerhead Shark


ˈhæm ərˌhɛd ʃɑrk


ham-er-hed shahrk


Hamster


ˈhæm stər


ham-ster


Hare


hɛər


hair


Harrier


ˈhær i ər


har-ee-er


Hedgehog


ˈhɛdʒˌhɒg


hej-hog


Hen


hɛn


hen


Hercules Beetle


ˈhɜr kyəˌliz ˈbit l


hur-kyuh-leez beet-l


Hermit Crab


ˈhɜr mɪt kræb


hur-mit krab


Herring


ˈhɛr ɪŋ


her-ing


Hippopotamus


ˌhɪp əˈpɒt ə məs


hip-uh-pot-uh-muh s


Hog


hɔg


hawg


Horse


hɔrs


hawrs


Human


ˈhyu mən


hyoo-muh n


Hummingbird


ˈhʌm ɪŋˌbɜrd


huhm-ing-burd


Hyena


haɪˈi nə


hahy-ee-nuh


Ibis


ˈaɪ bɪs


ahy-bis


Iguana


ɪˈgwɑ nə


ih-gwah-nuh


Impala


ɪmˈpæl ə


im-pal-uh


Indri


ˈɪn dri


in-dree


Insect


ˈɪn sɛkt


in-sekt


Jackal


ˈdʒæk əl


jak-uh l


Jaguar


ˈdʒæg wɑr


jag-wahr


Javanese Cat


ˌdʒæv əˈniz kæt


jav-uh-neez kat


Jellyfish


ˈdʒɛl iˌfɪʃ


jel-ee-fish


Kakapo


ˌkɑ kəˈpoʊ


kah-kuh-poh


Kangaroo


ˌkæŋ gəˈru


kang-guh-roo


Killer Whale


ˈkɪl ər weɪl


kil-er weyl


King Crab


kɪŋ kræb


king krab


King Penguin


kɪŋ pɛŋ
gwɪn


king peng-gwin


Kiwi


ˈki wi


kee-wee


Koala


koʊˈɑ lə


koh-ah-luh


Komodo Dragon


kə-ˈmō-dō
ˈdræg ən


keh-mo-doh drag-uh n


Kudu


ˈku du


koo-doo


Ladybird


ˌleɪ diˌbɜrd


ley-dee-burd


Lemming


ˈlɛm ɪŋ


lem-ing


Lemur


ˈli mər


lee-mer


Leopard


ˈlɛp ərd


lep-erd


Liger


ˈlaɪ gər


lahy-ger


Lion


ˈlaɪ ən


lahy-un n


Lionfish


ˈlaɪ ənˌfɪʃ


lahy-uh n-fish


Little Penguin


ˈlɪt l pɛŋ
gwɪn


lit-l peng-gwin


Lizard


ˈlɪz ərd


liz-erd


Llama


ˈlɑ mə


lah-muh


Lobster


ˈlɒb stər


lob-ster


Lynx


lɪŋks


lingks


Macaw


məˈkɔ


muh-kaw


Magpie


ˈmægˌpaɪ


mag-pahy


Mammoth


ˈmæm əθ


mam-uh th


Manatee


ˈmæn əˌti


man-uh-tee


Mandrill


ˈmæn drɪl


man-dril


Markhor


ˈmɑr kɔr


mahr-kawr


Mastiff


ˈmæs tɪf


mas-tif


Mayfly


ˈmeɪˌflaɪ


mey-flahy


Meerkat


ˈmɪər kæt


meer-kat


Millipede


ˈmɪl əˌpid


mil-uh-peed


Mole


moʊl


mohl


Molly


ˈmɒl i


mol-ee


Mongoose


ˈmɒŋˌgus


mong-goos


Mongrel


ˈmʌŋ grəl


muhng-gruh l


Monkey


ˈmʌŋ ki


muhng-kee


Moorhen


ˈmʊərˌhɛn


moo r-hen


Moose


mus


moos


Moth


mɒθ


mawth


Mouse


maʊs


mous


Mule


myul


myool


Neanderthal


niˈæn dərˌθɔl


nee-an-der-thawl


Newt


nyut


nyoot


Nightingale


ˈnaɪt nˌgeɪl


nahyt-n-geyl


Numbat


ˈnʌm bæt


nuhm-bat


Ocelot


ˈɒs əˌlɒt


os-uh-lot


Octopus


ˈɒk tə pəs


ok-tuh-puh s


Okapi


oʊˈkɑ pi


oh-kah-pee


Olm


əʊlm


ohlm


Opossum


əˈpɒs əm


uh-pos-uh m


Orangutan


ɔˈræŋ ʊˌtæn


aw-rang-oo-tan


Ostrich


ˈɔ strɪtʃ


aw-strich


Otter


ˈɒt ər


ot-er


Oyster


ˈɔɪ stər


oi-ster


Owl


aʊl


oul


Panther


ˈpæn θər


pan-ther


Parrot


ˈpær ət


par-uh t


Peacock


ˈpiˌkɒk


pee-kok


Pekingese


ˌpi kəˈniz


pee-kuh-neez


Pelican


ˈpɛl ɪ kən


pel-i-kuh n


Penguin


pɛŋ gwɪn


peng-gwin


Persian


ˈpɜr ʒən


pur-zhuh n


Pheasant


ˈfɛz ənt


fez-uh nt


Pig


pɪg


pig


Pika


ˈpaɪ kə


pahy-kuh


Piranha


pɪˈrɑn yə


pi-rahn-yuh


Platypus


ˈplæt ɪ pəs


plat-i-puh s


Pointer


ˈpɔɪn tər


poin-ter


Poodle


ˈpud l


pood-l


Porcupine


ˈpɔr kyəˌpaɪn


pawr-kyuh-pahyn


Possum


ˈpɒs əm


pos-uh m


Prawn


prɔn


prawn


Puffin


ˈpʌf ɪn


puhf-in


Pug


pʌg


puhg


Puma


ˈpyu mə


pyoo-muh


Quail


kweɪl


kweyl


Quetzal


kɛtˈsɑl


ket-sahl


Quokka


ˈkwɒk ə


kwok-uh


Quoll


ˈkwɒl


kwol


Rabbit


ˈræb ɪt


rab-it


Raccoon


ræˈkun


ra-koon


Ragdoll


ˈræɡˌdɒl


rag-dol


Rat


ræt


rat


Rattlesnake


ˈræt lˌsneɪk


rat-l-sneyk


Reindeer


ˈreɪnˌdɪər


reyn-deer


Rhinoceros


raɪˈnɒs ər əs


rahy-nos-er-uh s


Robin


ˈrɒb ɪn


rob-in


Rottweiler


ˈrɒt waɪ lər


rot-wahy-ler


Sabre-Toothed Tiger


ˈseɪ bər tuθɛd


Sey-ber-tooth-ed tahy-ger


Saola


ˈsæoʊ lɑ/


saoh-lah


Scorpion


ˈskɔr pi ən


skawr-pee-uh n


Sea Dragon


si ˈdræg ən


see drag-uh n


Sea Lion


si ˈlaɪ ən


see lahy-uh n


Seahorse


sihɔrs


see-hawrs


Seal


sil


seel


Shark


ʃɑrk


shahrk


Sheep


ʃip


sheep


Shrimp


ʃrɪmp


shrimp


Siamese


ˌsaɪ əˈmiz


sahy-uh-meez


Siberian


saɪˈbɪər i ə n


sahy-beer-ee-uh n


Skunk


skuhngk


skʌŋk


Sloth


slɔθ


slawth


Snail


sneɪl


sneyl


Snake


sneɪk


sneyk


Snapping Turtle


snæpɪŋ g ˈtɜr tl


Snap-ing tur-tl


Snowshoe


ˈsnoʊˌʃu


snoh-shoo


Snowy Owl


ˈsnoʊ i aʊl


snoh-ee oul


Somali


soʊˈmɑ li


soh-mah-lee


Sparrow


ˈspær oʊ


spar-oh


Spider


ˈspaɪ dər


spahy-der


Spider Monkey


ˈspaɪ dər ˈmʌŋ ki


spahy-der muhng-kee


Sponge


spʌndʒ


spuhnj


Squid


skwɪd


skwid


Squirrel


skwɜr əl


skwur-uh l


Stag Beetle


stæg ˈbit l


stag beet-l


Starfish


ˈstɑrˌfɪʃ


stahr-fish


Stingray


ˈstɪŋˌreɪ


sting-rey


Stoat


stoʊt


stoht


Sun Bear


sʌn bɛər


suhn bair


Swan


swɒn


swon


Tiger


ˈtaɪ gər


tahy-ger


Toad


toʊd


tohd


Tuna


ˈtu nə


too-nuh


Turkey


ˈtɜr ki


tur-kee


Turtle


ˈtɜr tl


tur-tl


Umbrellabird


ʌmˈbrɛl ə bɜrd


uhm-brel-uh burd


Vulture


ˈvʌl tʃər


vuhl-cher


Wallaby


ˈwɒl ə bi


wol-uh-bee


Walrus


ˈwɔl rəs


wawl-ruh s


Warthog


ˈwɔrtˌhɔg


wawrt-hawg


Wasp


wɒsp


wosp


Water Buffalo


ˈwɔ tər ˈbʌf əˌloʊ


waw-ter buhf-uh-loh


Weasel


ˈwi zəl


wee-zuh l


Whale


weɪl


weyl


Wolf


wʊlf


woo lf


Wolverine


ˌwʊl vəˈrin


woo l-vuh-reen


Wombat


ˈwɒm bæt


wom-bat


X-Ray Tetra


ˈɛksˌreɪ ˈtɛ trə


eks-rey te-truh


Yak


yæk


yak


Zebra


ˈzi brə


zee-bruh


Zebu


ˈzi byu


zee-byoo


Zonkey


zɒŋk ki


zong-kee


Zorse


zɔrs


zawrs


References:

Cambridge Dictionary. Dictionary.cambridge.org. N.p., 2015. Web. 8 Aug. 2015.

Dictionary.com,. ‘Dictionary.Com – The World’s Favorite Online English Dictionary!’. N.p., 2015. Web. 8 Aug. 2015.

Merriam-webster.com,. ‘Dictionary And Thesaurus | Merriam-Webster’. N.p., 2015. Web. 8 Aug. 2015.

TheFreeDictionary.com,. ‘Dictionary, Encyclopedia And Thesaurus – The Free Dictionary’. N.p., 2015. Web. 8 Aug. 2015.

Wikipedia,. ‘Main Page’. N.p., 2015. Web. 8 Aug. 2015.

Yourdictionary.com,. ‘Dictionary Definitions You Can Understand – Yourdictionary’. N.p., 2015. Web. 8 Aug. 2015.