Lista de 300 Animais em Inglês


Aqui tens uma lista de 300 animais em inglês-português em ordem alfabética com pronúncia.

Animais raros estão incluídos nesta lista, como o agutí (agouti) e a equidna (echidna).

Fazer esta lista me deu-me um monte de trabalho. Se tu trabalhas numa universidade ou numa biblioteca, por favor não hesites em partilhar esta lista com o site da tua biblioteca ou universidade. Se tens um blog ou um site, também podes partilhar esta lista sem a minha permissão.

Qualquer dúvida, entra em contacto.

Se preferes esta enorme lista em formato PDF, também pode fazer o download aqui:

Baixar PDF


Portuguese


English


Pronúncia BC


Pronúncia IPA


Orictéropo


Aardvark


ˈɑrdˌvɑrk


ahrd-vahrk


Lobo-da-terra


Aardwolf


ɑrdˌwʊlf


ahrd-woolf


Gato abissínio


Abyssinian cat


ˌæb əˈsɪn i ə kæt


Ab-uh-sin-ee-uh kat


Víbora


Adder


ˈæd ər


ad-er


Cutia / Acuti


Agouti


əˈgu ti


uh-goo-tee


Akita


Akita


əˈki tə


uh-kee-tuh


Albatroz


Albatross


ˈæl bəˌtrɔs


al-buh-traws


Jacaré


Alligator


ˈæl ɪˌgeɪ tər


al-i-gey-ter


Alpaca


Alpaca


ælˈpæk ə


al-pak-uh


Anchova


Anchovy


ænˈtʃoʊ vi


an-choh-vee


Peixe-anjo


Angelfish


ˈeɪn dʒəlˌfɪʃ


eyn-juhl-fish


Formiga


Ant


ænt


ant


Tamanduá
/ Papa-formiga


Anteater


ˈæntˌitər


ant-ee-ter


Antílope


Antelope


ˈæn tlˌoʊp


an-tl-ohp


Argali


Argali


ˈɑr gə li


ahr-guh-lee


Alfaiate


Avocet


ˈæv əˌsɛt


av-uh-set


Axolote / Axolotle


Axolotl


ˈæk səˌlɒt l


Ak-suh-lot l


Babuíno


Baboon


bæˈbun


ba-boon


Texugo


Badger


ˈbædʒ ər


baj-er


Gato balinês


Balinese cat


ˌbɑ ləˈniz kæt


Bah-luh-neez kat


Bandicoot / Bilby


Bandicoot


ˈbæn dɪˌkut


ban-di-koot


Cavalo berbere


Barb horse


bɑrb hɔrs


Bahrb hawrs


Craca


Barnacle


ˈbɑr nə kəl


Bahr-nuh-kuh l


Barracuda


Barracuda


ˌbær əˈku də


bar-uh-koo-duh


Morcego


Bat


bæt


bat


Beagle (raça de cão)


Beagle


ˈbi gəl


Bee-guh l


Urso


Bear


bɛər


bair


Castor


Beaver


ˈbi vər


bee-ver


Percevejo de cama


Bedbug


ˈbɛdˌbʌg


bed-buhg


Abelha


Bee


bi


bee


Besouro


Beetle


ˈbit l


Beet l


Pássaro


Bird


bɜrd


burd


Ave-do-paraíso


Bird of paradise


bɜrd əvˈpær əˌdaɪs


burd-uh v-par-uh-dahys


Bisonte


Bison


ˈbaɪ sən


Bahy-suh n


Melro


Blackbird


ˈblækˌbɜrd


blak-burd


Javali


Boar


boʊr


bohr


Bonobo /


Bonobo


bəˈnoʊ boʊ


buh-noh-boh


Periquito-australiano


Budgie


ˈbʌdʒ i


buhj-ee


Búfalo


Buffalo


ˈbʌf əˌloʊ


buhf-uh-loh


Touro


Bull


bʊl


boo l


Buldogue inglês


Bulldog


ˈbʊlˌdɔg


boo l-dawg


Sapo-boi


Bullfrog


ˈbʊlˌfrɒg


boo l-frog


Borboleta


Butterfly


ˈbʌt ərˌflaɪ


buht-er-flahy


Bútio / Minhoto


Buzzard


ˈbʌz ərd


buhz-erd


Bezerro


Calf


kɑf


kahf


Camelo


Camel


ˈkæm əl


kam-uh l


Canário


Canary


kəˈnɛər i


kuh-nair-ee


Gato


Cat


kæt


kat


Lagarta


Caterpillar


ˈkæt əˌpɪl ər


kat-uh-pil-er


Peixe-gato


Catfish


ˈkætˌfɪʃ


kat-fish


Centopéia


Centipede


ˈsɛn təˌpid


sen-tuh-peed


Camaleão


Chameleon


kəˈmi li ən


kuh-mee-lee-uh n


Chita


Cheetah


ˈtʃi tə


chee-tuh


Pintainho
(PT) / Pintinho (BR)


Chick


tʃɪk


chik


Galinha


Chicken


ˈtʃɪk ən


chik-uh n


Chihuahua


Chihuahua


tʃɪˈwɑ wɑ


chi-wah-wah


Chimpanzé


Chimpanzee


ˌtʃɪm pænˈzi


chim-pan-zee


Rei Salmão / Salmão-Rei


Chinook salmon


ʃɪˈnʊkˈ sæm ən


Shi-noo k sam-uh n


Tâmia


Chipmunk


ˈtʃɪp mʌŋk


chip-muhngk


Cigarra


Cicada


sɪˈkeɪ də


si-key-duh


Amêijoa


Clam


klæm


klam


Galo


Cock


kɒk


kok


Cacatua


Cockatoo


ˈkɒk əˌtu


kok-uh-too


Barata


Cockroach


ˈkɒkˌroʊtʃ


kok-rohch


Bacalhau


Cod


kɒd


kod


Condor


Condor


ˈkɒn dər


kon-der


Puma (PT) /
Onça-parda (BR)


Cougar


ˈku gər


koo-ger


Vaca


Cow


kaʊ


kou


Caranguejo


Crab


kræb


krab


Grou


Crane


kreɪn


kreyn


Grilo


Cricket


ˈkrɪk ɪt


krik-it


Crocodilo


Crocodile


ˈkrɒk əˌdaɪl


krok-uh-dahyl


Corvo


Crow


kroʊ


kroh


Cuco


Cuckoo


ˈku ku


koo-koo


Cuscus


Cuscus


ˈkʌskʌs


koos-koos


Choco


Cuttlefish


ˈkʌt lˌfɪʃ


kuht-l-fish


Dachshund /
Teckel


Dachshund


ˈdɑksˌhʊnt


dahks-hoo nt


Dálmata


Dalmatian


dælˈmeɪ ʃən


dal-mey-shuh n


Veado


Deer


dɪər


deer


Dhole / Cão-vermelho


Dhole


doʊl


dohl


Dingo


Dingo


ˈdɪŋ goʊ


ding-goh


Acará-disco


Discus


ˈdɪs kəs


dis-kuh s


Dodó (PT) / Dodô (BR)


Dodo


ˈdoʊ doʊ


doh-doh


Cão


Dog


dɔg


dawg


Golfinho


Dolphin


ˈdɒl fɪn


dol-fin


Burro


Donkey


ˈdɒŋ ki


dong-kee


Arganaz / Lirão


Dormouse


ˈdɔrˌmaʊs


dawr-mous


Libélula


Dragonfly


ˈdræg ənˌflaɪ


drag-uh n-flahy


Drever / Dachbraco sueco


Drever


ˈdrə vər


dreh-ver


Dromedário


Dromedary


ˈdrɒm ɪˌdɛr i


drom-i-der-ee


Pato


Duck


dʌk


duhk


Dugongo


Dugong


ˈdu gɒŋ


doo-gong


Águia


Eagle


ˈi gəl


ee-guh l


Minhoca


Earthworm


ɜrθˌwɜrm


urth-wurm


Bicha-cadela
/ Bicha-tesoura


Earwig


ˈɪərˌwɪg


eer-wig


Zaglosso


Echidna


ɪˈkɪd nə


ih-kid-nuh


Enguia


Eel


il


eel


Enguia Elétrica


Electric Eel


ɪˈlɛk trɪk il


ih-lek-trik eel


Elefante


Elephant


ˈɛl ə fənt


el-uh-fuh nt


Foca-elefante


Elephant Seal


ˈɛl ə fənt sil


el-uh-fuh nt seel


Alce


Elk


ɛlk


elk


Pinguim-imperador


Emperor Penguin


ˈɛm
pər ər pɛŋ gwɪn


em-per-er peng-gwin


Emu


Emu


ˈi myu


ee-myoo


Cão Esquimó


Eskimo Dog


ˈɛs kəˌmoʊ dɔg


es-kuh-moh dawg


Falcão


Falcon


ˈfɔl kən


fawl-kuh n


Furão


Ferret


ˈfɛr ɪt


fer-it


Pirilampo, Vaga-lume


Firefly


ˈfaɪərˌflaɪ


fahyuh r-flahy


Peixe


Fish


fɪʃ


fish


Flamingo


Flamingo


fləˈmɪŋ goʊ


fluh-ming-goh


Pulga


Flea


fli


flee


Linguado


Flounder


ˈflaʊn dər


floun-der


Mosca


Fly


flaɪ


flahy


Esquilo-voador


Flying Squirrel


ˈflaɪ ɪŋ skwɜr əl


flahy-ing skwur-uh l


Potro


Foal


foʊl


fohl


Raposa


Fox


fɒks


foks


Fox Terrier


Fox Terrier


fɒks ter-ee-er


foks ˈtɛr i ərFrog


frɒg


frog


Peixe-lagarto


Gar


gɑr


gahr


Gazela


Gazelle


gəˈzɛl


guh-zel


Geco / Osga
(PT) / Lagartixa (BR)


Gecko


ˈgɛk oʊ


gek-oh


Panda-gigante
/ Urso-panda


Giant Panda Bear


ˈdʒaɪ
ənt pæn də bɛər


jahy-uh nt pan-duh bair


Girafa


Giraffe


dʒəˈræf


juh-raf


Cabra


Goat


goʊt


goht


Pintassilgo


Goldfinch


ˈgoʊldˌfɪntʃ


gohld-finch


Ganso


Goose


gus


goos


Gorila


Gorilla


gəˈrɪl ə


guh-ril-uh


Gafanhoto


Grasshopper


ˈgræsˌhɒp ər


gras-hop-er


Dogue alemão
/ Cão dinamarquês


Great Dane


greɪt deɪn


greyt deyn


Tubarão-branco


Great White Shark


greɪt waɪt ʃɑrk


greyt wahyt shahrk


Urso-pardo


Grizzly Bear


ˈgrɪz li bɛər


griz-lee bair


Marmota


Groundhog


ˈgraʊndˌhɒg


ground-hog


Porquinho-da-índia
/ Preá-da-índia


Guinea Pig


ˈgɪn i pɪg


gin-ee pig


Barrigudinho / Guppy / Lebiste


Guppy


ˈgʌp i


guhp-ee


Tubarão-martelo


Hammerhead Shark


ˈhæm ərˌhɛd ʃɑrk


ham-er-hed shahrk


Hámster / Criceto


Hamster


ˈhæm stər


ham-ster


Lebre


Hare


hɛər


hair


Tartaranhão


Harrier


ˈhær i ər


har-ee-er


Ouriço


Hedgehog


ˈhɛdʒˌhɒg


hej-hog


Galinha


Hen


hɛn


hen


Besouro-hércules


Hercules Beetle


ˈhɜr kyəˌliz ˈbit l


hur-kyuh-leez beet-l


Caranguejo-eremita


Hermit Crab


ˈhɜr mɪt kræb


hur-mit krab


Arenque


Herring


ˈhɛr ɪŋ


her-ing


Hipopótamo


Hippopotamus


ˌhɪp əˈpɒt ə məs


hip-uh-pot-uh-muh s


Porco


Hog


hɔg


hawg


Cavalo


Horse


hɔrs


hawrs


Humano


Human


ˈhyu mən


hyoo-muh n


Colibri


Hummingbird


ˈhʌm ɪŋˌbɜrd


huhm-ing-burd


Hiena


Hyena


haɪˈi nə


hahy-ee-nuh


Íbis / Curicara


Ibis


ˈaɪ bɪs


ahy-bis


Iguana


Iguana


ɪˈgwɑ nə


ih-gwah-nuh


Impala


Impala


ɪmˈpæl ə


im-pal-uh


Indri


Indri


ˈɪn dri


in-dree


Inseto


Insect


ˈɪn sɛkt


in-sekt


Chacal


Jackal


ˈdʒæk əl


jak-uh l


Jaguar


Jaguar


ˈdʒæg wɑr


jag-wahr


Gato Javanês


Javanese Cat


ˌdʒæv əˈniz kæt


jav-uh-neez kat


Medusa / Alforreca / Agúa-viva


Jellyfish


ˈdʒɛl iˌfɪʃ


jel-ee-fish


Kakapo / Papagaio-mocho


Kakapo


ˌkɑ kəˈpoʊ


kah-kuh-poh


Canguru


Kangaroo


ˌkæŋ gəˈru


kang-guh-roo


Orca


Killer Whale


ˈkɪl ər weɪl


kil-er weyl


Caranguejo-real


King Crab


kɪŋ kræb


king krab


Pinguim-rei


King Penguin


kɪŋ
pɛŋ gwɪn


king peng-gwin


Kiwi


Kiwi


ˈki wi


kee-wee


Coala


Koala


koʊˈɑ lə


koh-ah-luh


Dragão-de-komodo / Crocodilo-da-terra


Komodo Dragon


kə-ˈmō-dō
ˈdræg ən


keh-mo-doh drag-uh n


Cudu


Kudu


ˈku du


koo-doo


Joaninha


Ladybird


ˌleɪ diˌbɜrd


ley-dee-burd


Lemingue


Lemming


ˈlɛm ɪŋ


lem-ing


Lémure


Lemur


ˈli mər


lee-mer


Leopardo


Leopard


ˈlɛp ərd


lep-erd


Ligre


Liger


ˈlaɪ gər


lahy-ger


Leão


Lion


ˈlaɪ ən


lahy-un n


Peixe-leão


Lionfish


ˈlaɪ ənˌfɪʃ


lahy-uh n-fish


Pinguim-azul / Pinguim-fada


Little Penguin


ˈlɪt
l pɛŋ gwɪn


lit-l peng-gwin


Lagarto


Lizard


ˈlɪz ərd


liz-erd


Lama (PT) / Lhama (BR)


Llama


ˈlɑ mə


lah-muh


Lagosta


Lobster


ˈlɒb stər


lob-ster


Lince


Lynx


lɪŋks


lingks


Arara / Ará


Macaw


məˈkɔ


muh-kaw


Pega


Magpie


ˈmægˌpaɪ


mag-pahy


Mamute


Mammoth


ˈmæm əθ


mam-uh th


Peixe-Boi, Manatin


Manatee


ˈmæn əˌti


man-uh-tee


Mandril


Mandrill


ˈmæn drɪl


man-dril


Markhor


Markhor


ˈmɑr kɔr


mahr-kawr


Mastiff


Mastiff


ˈmæs tɪf


mas-tif


Efemérida


Mayfly


ˈmeɪˌflaɪ


mey-flahy


Suricata / Suricato / Dopera


Meerkat


ˈmɪər kæt


meer-kat


Milípede / Diplópodo


Millipede


ˈmɪl əˌpid


mil-uh-peed


Toupeira


Mole


moʊl


mohl


Molinésia Negra


Molly


ˈmɒl i


mol-ee


Mangusto


Mongoose


ˈmɒŋˌgus


mong-goos


Rafeiro (PT) / Vira-lata (BR)


Mongrel


ˈmʌŋ grəl


muhng-gruh l


Macaco


Monkey


ˈmʌŋ ki


muhng-kee


Galinha-d'água


Moorhen


ˈmʊərˌhɛn


moo r-hen


Alce


Moose


mus


moos


Traça
(PT) / Mariposa (BR)


Moth


mɒθ


mawth


Rato


Mouse


maʊs


mous


Mula


Mule


myul


myool


Neandertal


Neanderthal


niˈæn dərˌθɔl


nee-an-der-thawl


Tritão


Newt


nyut


nyoot


Rouxinol


Nightingale


ˈnaɪt nˌgeɪl


nahyt-n-geyl


Numbat / Mirmecóbio


Numbat


ˈnʌm bæt


nuhm-bat


Jaguatirica / Jacatirica / Ocelote


Ocelot


ˈɒs əˌlɒt


os-uh-lot


Polvo


Octopus


ˈɒk tə pəs


ok-tuh-puh s


Ocapi / Girafa da floresta


Okapi


oʊˈkɑ pi


oh-kah-pee


Proteus


Olm


əʊlm


ohlm


Opossum (PT) / Sarigueia (PT) / Gambá (BR)


Opossum


əˈpɒs əm


uh-pos-uh m


Orangotango


Orangutan


ɔˈræŋ ʊˌtæn


aw-rang-oo-tan


Avestruz


Ostrich


ˈɔ strɪtʃ


aw-strich


Nutria


Otter


ˈɒt ər


ot-er


Ostra


Oyster


ˈɔɪ stər


oi-ster


Mocho / Coruja


Owl


aʊl


oul


Pantera


Panther


ˈpæn θər


pan-ther


Papagaio


Parrot


ˈpær ət


par-uh t


Pavão


Peacock


ˈpiˌkɒk


pee-kok


Pequinês


Pekingese


ˌpi kəˈniz


pee-kuh-neez


Pelicano


Pelican


ˈpɛl ɪ kən


pel-i-kuh n


Pinguim


Penguin


pɛŋ
gwɪn


peng-gwin


Persa


Persian


ˈpɜr ʒən


pur-zhuh n


Faisão


Pheasant


ˈfɛz ənt


fez-uh nt


Porco


Pig


pɪg


pig


Pika / Lebre-assobiadora


Pika


ˈpaɪ kə


pahy-kuh


Piranha


Piranha


pɪˈrɑn yə


pi-rahn-yuh


Ornitorrinco


Platypus


ˈplæt ɪ pəs


plat-i-puh s


Pointer


Pointer


ˈpɔɪn tər


poin-ter


Poodle


Poodle


ˈpud l


pood-l


Porco-espinho


Porcupine


ˈpɔr kyəˌpaɪn


pawr-kyuh-pahyn


Possum


Possum


ˈpɒs əm


pos-uh m


Camarão


Prawn


prɔn


prawn


Papagaio-do-mar / Fradinho


Puffin


ˈpʌf ɪn


puhf-in


Pug / Carlino


Pug


pʌg


puhg


Puma (PT) / Onça-parda (BR)


Puma


ˈpyu mə


pyoo-muh


Codorniz


Quail


kweɪl


kweyl


Quetzal


Quetzal


kɛtˈsɑl


ket-sahl


Quokka


Quokka


ˈkwɒk ə


kwok-uh


Quoll


Quoll


ˈkwɒl


kwol


Coelho


Rabbit


ˈræb ɪt


rab-it


Mapache (PT) / Rato-Lavadeiro (PT) /
Guaxinim (BR)


Raccoon


ræˈkun


ra-koon


Ragdoll


Ragdoll


ˈræɡˌdɒl


rag-dol


Rato


Rat


ræt


rat


Cascavel


Rattlesnake


ˈræt lˌsneɪk


rat-l-sneyk


Rena


Reindeer


ˈreɪnˌdɪər


reyn-deer


Rinoceronte


Rhinoceros


raɪˈnɒs ər əs


rahy-nos-er-uh s


Pisco


Robin


ˈrɒb ɪn


rob-in


Rottweiler


Rottweiler


ˈrɒt waɪ lər


rot-wahy-ler


Tigre-dentes-de-sabre


Sabre-Toothed
Tiger


ˈseɪ bər tuθɛd


Sey-ber-tooth-ed tahy-ger


Saola / boi-de-Vu-Quang


Saola


ˈsæoʊ lɑ/


saoh-lah


Escorpião


Scorpion


ˈskɔr pi ən


skawr-pee-uh n


Dragão Marinho


Sea Dragon


si ˈdræg ən


see drag-uh n


Leão-marinho


Sea Lion


si ˈlaɪ ən


see lahy-uh n


Cavalo-marinho


Seahorse


sihɔrs


see-hawrs


Foca


Seal


sil


seel


Tubarão


Shark


ʃɑrk


shahrk


Ovelha


Sheep


ʃip


sheep


Camarão


Shrimp


ʃrɪmp


shrimp


Siamês (Gato)


Siamese


ˌsaɪ əˈmiz


sahy-uh-meez


Siberiano (Husky)


Siberian


saɪˈbɪər i ə n


sahy-beer-ee-uh n


Doninha-fedorenta (PT) / Jaritataca (BR)


Skunk


skuhngk


skʌŋk


Preguiça, Aí, Aígue


Sloth


slɔθ


slawth


Caracol


Snail


sneɪl


sneyl


Serpente


Snake


sneɪk


sneyk


Tartaruga-vibora


Snapping Turtle


snæpɪŋ g ˈtɜr tl


Snap-ing tur-tl


Snowshoe


Snowshoe


ˈsnoʊˌʃu


snoh-shoo


Coruja-da-neve / Mocho-da-neve


Snowy Owl


ˈsnoʊ i aʊl


snoh-ee oul


Somalí (Gato)


Somali


soʊˈmɑ li


soh-mah-lee


Pardal


Sparrow


ˈspær oʊ


spar-oh


Aranha


Spider


ˈspaɪ dər


spahy-der


Macaco-aranha / Coatá


Spider Monkey


ˈspaɪ dər ˈmʌŋ ki


spahy-der muhng-kee


Esponja


Sponge


spʌndʒ


spuhnj


Lula


Squid


skwɪd


skwid


Esquilo


Squirrel


skwɜr əl


skwur-uh l


Vaca-loura / Abadejo


Stag Beetle


stæg ˈbit l


stag beet-l


Estrela-do-mar


Starfish


ˈstɑrˌfɪʃ


stahr-fish


Raia


Stingray


ˈstɪŋˌreɪ


sting-rey


Arminho


Stoat


stoʊt


stoht


Urso-malaio / Urso-do-sol


Sun Bear


sʌn bɛər


suhn bair


Cisne


Swan


swɒn


swon


Tigre


Tiger


ˈtaɪ gər


tahy-ger


Sapo


Toad


toʊd


tohd


Atum


Tuna


ˈtu nə


too-nuh


Peru


Turkey


ˈtɜr ki


tur-kee


Tartaruga


Turtle


ˈtɜr tl


tur-tl


Anambé-papudo


Umbrellabird


ʌmˈbrɛl ə bɜrd


uhm-brel-uh burd


Abutre


Vulture


ˈvʌl tʃər


vuhl-cher


Wallaby / Wallabee


Wallaby


ˈwɒl ə bi


wol-uh-bee


Morsa


Walrus


ˈwɔl rəs


wawl-ruh s


Facóquero / Facocero


Warthog


ˈwɔrtˌhɔg


wawrt-hawg


Vespa


Wasp


wɒsp


wosp


Búfalo-asiático / Búfalo-d'água


Water Buffalo


ˈwɔ tər ˈbʌf əˌloʊ


waw-ter buhf-uh-loh


Doninha / Fuinha


Weasel


ˈwi zəl


wee-zuh l


Baleia


Whale


weɪl


weyl


Lobo


Wolf


wʊlf


woo lf


Glutão / Carcaju


Wolverine


ˌwʊl vəˈrin


woo l-vuh-reen


Vombate


Wombat


ˈwɒm bæt


wom-bat


Tetra Pristela


X-Ray Tetra


ˈɛksˌreɪ ˈtɛ trə


eks-rey te-truh


Iaque


Yak


yæk


yak


Zebra


Zebra


ˈzi brə


zee-bruh


Zebu


Zebu


ˈzi byu


zee-byoo


Zebrasno


Zonkey


zɒŋk ki


zong-kee


Zebralo


Zorse


zɔrs


zawrs


Referências:

Martins, Manuel J. Dicionario Ingles-Portugues. Porto: Barreira. Print.

Pt.wikipedia.org,. N.p., 2015. Web. 9 Aug. 2015.